PicaPec

 

Pizzerija Afrodizijak se nalazi na Vra~aru,   u ulici Gr~i}a Milenka 31, ugao sa ju`nim Bulevarom.

Ako tra`ite Va{ izvor zdravqa i snage, mi }emo Vam pokazati put.


U duhu Ivaw~kog kraja, oaza zdrave hrane u srcu Beograda Pizzerija-Afrodizijak brzo i lako na Va{oj adresi, jer snaga i zdravqe na usta ulaze.

Na{ jelovnik je sastavqen iskqu~ivo od namirnica ispitanog porekla i vrhunskog kvaliteta.

Da ne ostanu va{i prijateqi gladni…

PREPORU^ITE NAS !

 

Naru~ivawe hrane pozivom brojeva:
064/0605 065 i 061/6502 732!